กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจงจิต บุญยี่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจิระศักดื์ แก้วปัญญา
พนักงานราชการ