กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจิระศักดื์ แก้วปัญญา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1