กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเอมอร คิดหมาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกมลรัตน์ อ้วนเพ็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวแคทชรียา บงแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรพรรณ อาจใจ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1