กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเอมอร คิดหมาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกมลรัตน์ อ้วนเพ็ง
ครู คศ.1

นางสาวแคทชรียา บงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอรพรรณ อาจใจ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1