ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนดงมันพิทยาคม

 
                 โรงเรียนดงมันพิทยาคม   ตั้งอยู่ที่บ้านโนนดงมัน  หมู่ที่  14  ตำบลสะอาด  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในการที่จะขยายการมัธยมศึกษาออกสู่ชนบท  สภาตำบลสะอาดเป็นผู้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียน  โดยมี  นายชูศักดิ์  วังทองบง  เลขานุการสภาตำบลสะอาดเป็นผู้จัดหาข้อมูล  และเสนอเรื่องตามลำดับขั้น  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2521
 
                โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  42  ไร่  โดยมีด้านกว้าง 6  เส้น  ด้านยาว  7  เส้น เดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์และทางราชการได้อนุญาตให้ใช้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนได้โดยถูกต้อง ก่อนโรงเรียนเปิดทำการสอน ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายพิณ  ศรีอาจ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนน้ำพองศึกษา(ตำแหน่งในขณะนั้น) มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นการชั่วคราวเมื่อ พ.ศ.2521 ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิจิตร  ชำกรม  อาจารย์ 1 โรงเรียนพล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2521
 
                โรงเรียนได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2521 ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนโดยมี นายสาย อินทรปัญญา ศึกษาธิการอำเภอน้ำพอง เป็นผู้แทนนายอำเภอน้ำพองมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีชมชื่น เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2522 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญวัดศรีชมชื่น   มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวในบริเวณโรงเรียนปัจจุบัน
 
              ปีการศึกษา  2527 ทางโรงเรียนได้รับเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท 2 รุ่นที่ 3 (มพช.2 รุ่น 3)
 
              ปีการศึกษา  2522 โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ 3 (ค.อมต.สศ.)
 
              ปีการศึกษา  2535  โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพช.ส. รุ่นที่ 3)
 
              ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตามโครงการส่ง
เสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2549  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
 
              ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนผ่านการประเมิน โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ รุ่นที่ 3
 
                ปัจจุบันมี  นายมานพ โคตรโสภา  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม