กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเดชอนันต์ ไชยเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ