กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเดชอนันต์ ไชยเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1