วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม นำประชาธิปไตย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สุขภาพดี  แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ก้าวทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคุณภาพชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข

 

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญญาย  ปริสชญติ

“บุคคลย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา”

 

อัตลักษณ์

สะอาด

 

คำขวัญ

“มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนางาน ประสานสามัคคี มีคุณธรรม นำชุมชน”

 

สีประจำโรงเรียน

เขียว --   ขาว

เขียว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  เพิ่มพูนความรู้

ขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์สะอาด ทั้งกายและใจ

 

อักษรย่อ

ด. ม. พ.