สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมายของตราโรงเรียน
            กนกลายไทย        หมายถึง                ความอ่อนน้อมกับบุคคลทั่วไป และผู้อาวุโส
            วงกลมรอบนอก  หมายถึง                 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
            วงกลมรอบใน     หมายถึง                 ขอบเขต ระเบียบ ประเพณี และความมีวินัย
            คบเพลิง              หมายถึง                แสงสว่างที่กระจายไปรอบด้าน  ซึ่งแสดงถึงความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา
            ฟันเฟือง              หมายถึง                 พลังความสามัคคีในหมู่คณะ
 
ปรัชญาของโรงเรียน
ปญญาย             ปริสชญติ
“บุคคลย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา”

คำขวัญของโรงเรียน
“มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  สู้งาน”

สีประจำโรงเรียน
เขียว --   ขาว

เขียว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  เพิ่มพูนความรู้
ขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์สะอาด ทั้งกายและใจ

อักษรย่อ                             อัตลักษณ์ของโรงเรียน                       เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 
ด. ม. พ.                                   จิตอาสา                                             โรงเรียนสีเขียว