พันธกิจ
พันธกิจ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามศักยภาพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

3. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้รับบริการทั้งในโรงเรียนและชุมชน

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  และบูรณาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ

  1. ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีทักษะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริการแก่ชุมชน

  1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

 

ยุทธศาสตร์

          1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          2.  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

          3.  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

          4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

          5. การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม