คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน

รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา2563

โรงเรียนดงมันพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายพุทธรักษา  พันธนู

ประธานนักเรียน

2

นายยุทธนา  สุขเกษม

รองประธานนักเรียน

3

นางสาวเบญญาภา  ทุมพิลา

เลขานุการ

4

นายพงษ์สิทธิ์  เกษตร์

เลขานุการ

5

นางสาวมัลลิกา  สุครีบ

เหรัญญิก

6

นางสาวเกวลิน  สีราช

เหรัญญิก

7

นางสาวธิดารัตน์  ศรีภักดี

เหรัญญิก

8

นางสาวนฤมล  มูลผาลา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

9

นางสาวน้ำฝน  หงษ์สุด

กรรมการฝ่ายวิชาการ

10

นางสาวรัณญา  อ่อนสะอาด

กรรมการฝ่ายวิชาการ

11

นางสาวพรลดา  สีหาบง

กรรมการฝ่ายวิชาการ

12

นางสาวสุนันทา  ชาดา

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

13

นางสาวพรพัชชา  บึงมุม

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

14

นางสาวปรารถนา  โยเหลา

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

15

นางสาวจารุมน  สะอาดจันดี

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

16

นางสาวจินตนา  นามวิเศษ

หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ

17

นางสาวปวีณา  นามสูงเนิน

กรรมการฝ่ายนันทนาการ

18

นางสาวสุดาพร  จำรัตกูล

กรรมการฝ่ายนันทนาการ

19

นางสาวเอมิกา  เสนไสย์

กรรมการฝ่ายนันทนาการ

20

นายเจษฎา  สุธรรม

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

21

นายชัยมงคล  สวัสดิ์เอื้อ

กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

22

นายเลิศมงคล  สวัสดิ์เอื้อ

กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

23

นายอาทิตย์  แก้วบัง

กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

24

นางสาวสาวิตรี  สุครีพ

หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

25

นางสาวเสริมสุข  ราชวงศ์

กรรมการฝ่ายปฏิคม

26

นางสาวนิลาวรรณ  พงษ์สะหวัด

กรรมการฝ่ายปฏิคม

27

นางสาววิสุดา  หล่ายจ่าย

กรรมการฝ่ายปฏิคม

28

นางสาวไชน่า  พลทะอิทร์

กรรมการฝ่ายปฏิคม

29

นางสาวฐิตาภรณ์  ขุนชำนาญ

กรรมการฝ่ายปฏิคม

30

นางสาวณัชชา  อรรคราตสี

กรรมการฝ่ายปฏิคม

31

นางสาวธิดารัตน์  ลือชา

หัวหน้าฝ่ายกีฬา

32

นางสาวศิริวรรณ  มูลฉวี

กรรมการฝ่ายกีฬา

33

นางสาวเธียรรัตน์  สีนอเนตร

กรรมการฝ่ายกีฬา

34

นางสาวอารีญา  มูลฉวี

กรรมการฝ่ายกีฬา

35

นางสาวพรมณี  ขามพลา

กรรมการฝ่ายกีฬา

36

นางสาวยุพิน  กำเกี้ยง

กรรมการฝ่ายกีฬา