กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาธิฎา เห็มชะนาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1