คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

๑.

นายศุภชัย ดอนกระสินธุ์

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางทองเพียร ภาระพงศ์

กรรมการ

๓.

นางสาธิฎา เห็มชะนาม

กรรมการ

๔.

นายจารุศักดิ์ แก้วภิรมย์

กรรมการ

๕.

นายไสว ดวงจันทอง

กรรมการ

๖.

นายอนันต์ คิดหมาย

กรรมการ

๗.

พระดิลก จารุธรรมโม

กรรมการ

๘.

นายเสถียร ดวงเศษวงษ์

กรรมการ

๙.

นายมานพ โคตรโสภา

กรรมการและเลขานุการ