โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน

แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนดงมันพิทยาคม

 

 

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

 

กลุ่มงานบริหารแผน

และงบประมาณ

 

กลุ่มงานบริหาร
บุคคล

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

๑.   งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๒.  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

๓.   งานวัดผล ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน

๔.   งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๕.  งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๖.   งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

๗.  งานนิเทศการศึกษา

๘.   งานแนะแนวการศึกษา

๙.   งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑๐. งานส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน

๑๑. งานประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

 

๑.   งานจัดทำและเสนอของบประมาณ

๒.  งานจัดสรรงบประมาณ

๓.   งานตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

๔.   งานระดมทรัพยากร  และ
การลงทุนเพื่อการศึกษา

๕.  งานบริหารการเงิน

๖    งานบริหารบัญชี

๗.  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

๘.    งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

๙.   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

๑.   งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

๒.  งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง

๓.งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๔.   งานวินัยและการรักษาวินัย

๕.  งานออกจากราชการ

๖.   งานดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

๗.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

๑.    งานธุรการ

๒.   งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.    งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศ

๔.    งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

๕.   งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

๖.    งานส่งเสริมสนับสนุน
ด้านวิชาการ งบประมาณ  บุคลากร และบริหารทั่วไป

๗.   งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

๘.    งานประชาสัมพันธ์

๙     งานบริการสาธารณะ

๑๐.งานส่งเสริมสุขภาพ

 

๑๒.งานส่งเสริม และสนับสนุน

งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว

องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น

ที่จัดการศึกษา

๑๓. งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน

๑๔. งานรับนักเรียน

๑๕ ส่งเสริมโครงการอาชีพพอเพียงเลี้ยงชีพชอบ

๑๖. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

๑๑.  งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา

๑๒.งานส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย

๑๓. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น

๑๔.   งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

๑๕.  งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

๑๖. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


 

                  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                  - มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                  - มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                 - ปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง