กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวมยุรี เชื้อชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายบุญมา วงษา
ครู คศ.3