กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอลงกรณ์ ศรศิลป์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1