ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>041 คำสั่งงานไหว้ครู 13704
รายชื่อนักเรียน 1/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.23 KB 20805
>034 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน 20721
>033 คำสั่งแต่งตั้งเวรยาม มิย-กย.65 20715
>026 คำสั่งแต่งตั้งเวรสวัสดิการประจำวัน 20713
>024 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ออนไลน์ 20714
>017 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฎิบัติงานตามสายงาน 20730
>015 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมอบตัวนักเรียน 20715
>011 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปัจฉิมนิเทศ 20713
>010 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลปลายภาค 2/2564 20722
>009 คำสั่งแต่งตั้งเวรยามประจำเดือนมีนาคม 20714
>008 คำสั่งแต่งตั้งเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 20716
>006 คำสั่งแต่งตั้งกีฬาสีภายใน 20713
>005 คำสั่งแต่งตั้งแอดมิน MOE 20724
>004 คำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการความปลอดภัย 20713
>003 คำสั่งค่ายลูกเสือ 20716
>002 คำสั่งออกแนะแนว 20724
ตัวอย่างประกาศ / คำสั่ง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) Word Document ขนาดไฟล์ 117.99 KB 123724